ELNEC Core – Základní kurz pro zdravotní sestry (třídenní)

ELNEC Core je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Obsahem kurzu je nejen léčba bolesti a ostatních závažných symptomů spojených s těžkou nemocí, ale také etický, duchovní aspekt péče a nacvičování efektivní komunikace s pacienty, s rodinou i v rámci týmu. Kurz reflektuje fakt, že paliativní péče se dotýká stejnou měrou pacienta i jejich blízkých. Je koncipován v duchu „sestry sestrám“ a přednášející lektoři mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním paliativní a hospicové péče.

Ve výuce využíváme metody interaktivního přístupu, reálných kazuistik a nácviků modelových situací.
Věříme, že právě efektivní formy výuky a klinické zkušenosti lektorů stojí za dosavadními úspěchy celého kurzu.

Moduly

1. Úvod do paliativní péče

Cílem úvodního bloku je představit základní principy paliativní péče, modely jejího poskytování a vymezení paliativní péče v kontextu zdravotnického systému.

2. Léčba bolesti

Bolest je jeden z nejvýznamnějších symptomů pokročilých stádií chronických onemocnění. V tomto bloku představujeme současné přístupy k diagnostice a léčbě bolesti, včetně častých překážek a chyb při jejím zvládání.

3. Léčba příznaků

Cílem tohoto modulu je představit aktuální trendy v léčbě ostatních závažných symptomů, jako je únava, úzkost, deprese nebo delirium. Modul je specificky zaměřen na kompetence sester při řešení daných symptomů.

4. Etické záležitosti
 v paliativní péči

Tento blok shrnuje nejčastější dilemata, se kterými se paliativní týmy setkávají. Klinické rozhodování v paliativní péči zasazuje do souvislostí lékařské etiky.

5. Kulturní a duchovní aspekty péče

Konfrontace se smrtí a vážnou nemocí otevírá u většiny lidí otázky smyslu života a často také spirituální rovinu jejich prožívání, do té doby někdy nepříliš zdůrazňovanou. Cílem tohoto modulu je představit principy duchovního doprovázení v paliativní péči a význam spirituálních potřeb pacientů a jejich rodin.

6. Komunikace

Klíčovou složkou paliativní péče je efektivní komunikace mezi ošetřujícím týmem, pacientem a jeho blízkými. Tento modul se věnuje procvičení technik a postupů, které pomáhají v náročných komunikačních situacích, a to nejen ve směru k pacientům, ale i v rámci týmů.

7. Ztráta, zármutek
 a žal

Paliativní tým doprovází pacienta a jeho rodinu během nemoci i po úmrtí, kdy se hlavně rodina, ale často i sami zdravotníci, musí vyrovnávat s bolestí a ztrátou. Tento modul se zaměřuje na principy efektivní práce se zármutkem.

8. Poslední hodiny

Samotný závěr života je opředen řadou mýtů, úzkostí a obav a je zároveň velmi náročným momentem pro všechny zúčastněné. Obvyklá příprava zdravotníků na péči o pacienty v těchto chvílích je však minimální. Modul Poslední hodiny shrnuje klíčové úkoly paliativního týmu v terminální fázi onemocnění.

9. Sociální práce

Cílem toho bloku je představit role sociálního pracovníka v paliativní péči. Provede Vás doprovázením pacienta a jeho rodiny, poskytne praktické informace o sociálních dávkách a nastíní možnosti péče o pozůstalé.

10. Sebepéče

Když při pomáhání zapomínáme na sebe, následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Blok Sebepéče přináší prostor pro zvědomění si svých potřeb při pomáhání a hledá možnosti pomoci pomáhajícím.

Úterý 23. 08. 2022

Termíny v roce 2022:
23. - 25. 8. 2022 Litoměřice
18. - 20. 10. 2022 Rajhrad
22. - 24. 11. 2022 Červený Kostelec
5. - 7. 12. 2022 online
Trvání: Vícedenní

Cena: Cena: 6.500,- Kč za osobu (cena je včetně DPH a občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)


Přednášející / Lektor(ka): Mgr. Anna Michlová
Hlavní lektorka ELNEC. Zdravotní sestra v Domácí hospicové péči při Oblastní charitě Hradec Králové. Pracovala také v akutním provozu, kde také šířila paliativní přístup. Aktivně se věnuje vzdělávání a šíření myšlenky paliativní péče.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová
Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

Bc. Blanka Radjenovičová
Vrchní sestra Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pracovala 10 let jako zdravotně sociální pracovnice. V současné době se podílí na rozvoji paliativní a podpůrné péče na kardiologické klinice.

Mgr. Veronika Staňková
Sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek. Věnuje se také oblasti dětské paliativní péče.
Absolvovala psychoterapeutický výcvik se zaměřením na psychoanalýzu. Je poradcem pro pozůstalé.

Mgr. Marek Uhlíř
Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na MZ ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. V letech 2012-2018 řídil domácí hospic Cesta domů v Praze. V současnosti je vedoucím projektu Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby v Centru paliativní péče.

Mgr. Kateřina Ledererová
Paliativní sestra v Podpůrném a paliativním týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a mentorka působí 3. LF UK. Má bohatou praxi v akutní péči a v současnosti je v psychoterapeutickém výcviku.

Bc. Dagmar Martinková
Zdravotní sestra UVN v Praze, kde také 10 let pracovala jako sociálně zdravotný pracovník. Je členkou multidisciplinárního týmu paliativní péče ÚVN Praha.

Mgr. Jiřina Večeřová
Ředitelka Oblastní charity v Rajhradě. Pracovala také jako vrchní sestra v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Po celou dobu své praxe se věnuje vzdělávání odborné veřejnosti.

Monika Hastíková
Jedna ze zakládajících členek paliativního nemocničního týmu Uherskohradišťské nemocnice a.s. (UHN), kde pracuje více než 20 let na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení na pozici všeobecné sestry. Po dobu dvou let působila jako terénní zdravotnická pracovnice v mobilní hospicové péči. Věnuje se rozvoji paliativního přístupu v rámci multidisciplinárních týmu UNH.

Libuše Mošťková
Všeobecná sestra se specializací ARIP pracující téměř 40 let v akutní medicíně. Stála u vzniku ambulance bolesti v Uherskohradišťské nemocnici a.s.(UHN). Od roku 2017
spolupracuje s mobilním hospicem PAHOP z. ú.
Podílela se na založení paliativního nemocničního týmu v UHN, kde napříč obory šíří myšlenky paliativní péče.

Kateřina Crhová, DiS.
Všeobecná sestra s psychiatrickou specializací. Celoživotně pracuje s lidmi s nevyléčitelným onemocněním. V současné době vede sesterský tým v Domově Sue Ryder v Praze, kde se podílí na poskytování a rozvoji paliativní péče.

Dagmar Pelcová
Vedoucí terénních služeb v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, kde pracuje od roku 2010. Profesí zdravotní sestra a sociální pracovnice, má starost také koordinaci dobrovolníků. V roce 2019 získala podporu od NF Avast - Stipendium pro paliativní péči.
Organizátor: Centrum paliativní péče
https://paliativnicentrum.cz/