Potrat a umělé přerušení těhotenství

Projděte si seznam nejčastěji řešených úkonů, které je nutné v této životní situaci vyřídit. Kliknutím na jednotlivé položky se otevře pole, kde najdete podrobnější informace jak postupovat nebo co bude k vyřízení potřeba.

Dle definice Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) se potratem rozumí:

 1. ukončení těhotenství ženy, při němž:
  1. plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdnů,
  2. z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu anebo těhotenská sliznice.
 2. ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů (zdravotní a genetické důvody dle Vyhlášky MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství).

Plody s hmotností vyšší než 500 g a bez známek života jsou považovány za mrtvě narozené dítě.

Zdroj: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/potraty2016.pdf

Rodiče se musí v době 96 hodin od potratu nebo od ukončení těhotenství rozhodnout, zda své miminko pojmenují a zda ho pohřbí.

Pokud rodina není o této lhůtě informována a lhůta uplyne bez vyjádření rodičů, dítě je zpopelněno a uloženo do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu. 

POZNÁMKY K ZÁKONNÉ LHŮTĚ 96 HODIN (ROZHODNUTÍ O POHŘBU):

U potratů a UPT se lhůta počítá od potratu nebo UPT samotného. Zákon nevysvětluje, jestli se potratem rozumí okamžik úmrtí v děloze, spíše jde o okamžik „vypuzení odumřelého plodu“.

Vydání Potvrzení o potratu není uloženo zákonem, ale toto potvrzení ulehčí jednání rodičů s pohřební službou. Pokud se rodina rozhodne dítě pohřbít a nemocnice vydá rodině Potvrzení o potratu, tak později nemusí rodiče v pohřební službě předkládat jako důkaz potratu svou lékařskou zprávu se všemi citlivými údaji.

Vypravení pohřbu je možné, pokud se tak rodiče rozhodnou ve lhůtě do 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství. V takovém případě se potrat nebo ukončení těhotenství považuje za stejnou skutečnost, jako by šlo o úmrtí. Rodiče požádají o vydání tělíčka dítěte k pohřbení. 

Pokud se rodina rozhodne své dítě pohřbít, kontaktuje vybranou pohřební službu. Ta zabezpečuje převoz tělíčka dítěte ze zdravotnického zařízení a následně domlouvá s rodinou jednotlivé kroky na základě jejich přání.

Pohřbením se rozumí buď uložení ostatků dítěte do hrobu nebo hrobky, nebo jejich zpopelnění. Samotný pohřeb je pak přechodovým rituálem rozloučení a může mít dle rozhodnutí rodiny různé formy (např. uložení popela na hřbitově, jeho rozprášení, pomník, vzpomínkové místo, atd.).

Doklady nutné ke sjednání pohřbu:

 • doklad totožnosti objednatele pohřbu
 • potvrzení o potratu

 

Podle zákona o zdravotních službách se pitva provádí „u plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu“. Jde o patologicko-anatomickou pitvu, která se provádí za účelem zjištění základní nemoci a dalších nemocí, a také komplikací zjištěných nemocí.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství se rodný list nevystavuje.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství se úmrtní list nevystavuje.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou nevzniká.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství nárok na otcovskou dovolenou nevzniká.

 • záleží na individuálním posouzení lékaře (obvodního, gynekologa, příp. psychiatra) dle zdravotního a psychického stavu ženy
 • prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti pobírá žena náhradu mzdy od zaměstnavatele, od 15. dne pak pobírá dávky nemocenské
 • dávky nemocenské lze pobírat po dobu až 380 dní, záleží však na rozhodnutí lékaře, kdy dočasnou pracovní neschopnost ukončí

Tuto oblast řeší příslušný Úřad práce.

Nezaměstnanost

Obrátit se na Úřad práce může být jednou z možností řešení situace u maminek bez práce nebo u těch, které se po perinatální ztrátě z nějakého důvodu nemohou vrátit do původního zaměstnání.

Pozn.: Existují i další možnosti řešení situace, např. když maminka zůstane doma se starším dítětem jako „osoba celodenně pečující o dítě“ (zde už ovšem platí jiné nároky na další dávky finanční podpory jako hmotná nouze apod.)

 

Evidence uchazečů o zaměstnání

V evidenci je nezaměstnaný veden, dokud znovu nenastoupí do zaměstnání. Zdravotní pojištění po dobu evidence na úřadu práce hradí stát.

Sociální pojištění není hrazeno. Doba, po kterou je maminka vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, se však započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy mamince náleží podpora v nezaměstnanosti.

Výhodné je přihlásit se do evidence do 3 pracovních dnů (stejná lhůta platí i pro nahlášení pracovní neschopnosti).

 

Podpora v nezaměstnanosti

Základní podmínkou pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je získání v rozhodném období (poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

U opakované nezaměstnanosti má na nárok vliv, zda žadatel vyčerpal celou podpůrčí dobu a zda získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění (alespoň 3 měsíce / 6 měsíců, pokud vyčerpal celou podpůrčí dobu).

 

Výše podpory

 • Procentuální část z čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání nebo vyměřovacího základu.
 • První dva měsíce to činí 65 % z této částky, další dva 50 % a poté do konce podpůrčí doby 45 % (platí pouze v případě, že zaměstnání bez vážného důvodu ukončil žadatel sám nebo dohodou se zaměstnavatelem).
 • Měsíční maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2020 je 19 389 Kč.

 

Délka podpůrčí doby

Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

 

Zprostředkování zaměstnání

Vždy je nutné zažádat o zprostředkování zaměstnání. Nelze žádat jen o podporu v nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. Nelze ani žádat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen z toho důvodu, aby byla splněna podmínka pro poskytnutí sociální dávky.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství nárok na rodičovský příspěvek nevzniká.

V případě, že je v rodině starší dítě, na které rodiče pobírali před potratem rodičovský příspěvek a nestihli ho dočerpat, mohou se k němu vrátit a zbytek dočerpat.

V případě potratu či umělého přerušení těhotenství nárok na porodné nevzniká.

 

Od 1. prosince 2022 lze o pohřebné žádat i v případě pohřbu plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

O pohřebné se žádá zpětně, nejpozději však do 1 roku ode dne vypravení pohřbu.

Vyplněný formulář se podává na místně příslušné pobočce Úřadu práce, žádost lze podat i prostřednictvím elektronické identity občana Elektronická komunikace (uradprace.cz).

Spolu s formulářem je třeba dále doložit:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o tom, že došlo k potratu plodu nebo k umělému přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů

Odkaz na MPSV: Pohřebné (mpsv.cz)