Kurzy, semináře, konference a grantové výzvy

Přinášíme přehled aktuálně nabízených vzdělávacích aktivit třetích stran, které souvisí i s tématem perinatální ztráty. Pokud máte tip na další zajímavou akci, kontaktujte nás.

Nestihli jste nějaký webinář? Nevadí, v naší knihovně přinášíme přehled dostupných videozáznamů z kurzů a seminářů. Jejich seznam postupně rozšiřujeme, nezapomeňte se tedy na stránku pravidelně vracet.

PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

E-learning kurz od International Children's Palliative Care Network pro zdravotníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.

E-LARNING CESTY DOMŮ

Internetové kurzy v oblasti paliativní péče pro studenty, veřejnost i odborníky.

PROGRAM PODPORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNA – žádosti do 30.9.2023

O grantovou podporu mohou žádat lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v oboru paliativní medicína nebo lékaři, kteří se o zařazení ucházejí, tj. před podáním žádosti o grantovou podporu prokazatelně odeslali žádost o zařazení do specializační přípravy v oboru paliativní medicína.

Paliativní přístup v terénních sociálních službách – akreditovaný kurz

Kurz s osobní účastí pro pracovníky terénních sociálních služeb a všechny, kdo se setkávají s klienty v závěru života a přejí si zorientovat se v možnostech a dostupnosti mobilní paliativní péče v domácím prostředí.

Prevence syndromu vyhoření

Kurz je zaměřen na tyto oblasti: člověk ve stresu, rizikové profese a vyhoření, preventivní aktivity a možnosti rozvoje, prevence stresu a citlivost k sobě, specifické situace a vyhoření, individuální plán, co se sebou.

Krizové momenty ve zdravotnictví

Cílem kurzu je projít základní principy krizového řízení od prevence až po řešení krizových situací, přičemž více než polovina kurzu je zaměřena prakticky na řešení případových studií a skupinovou práci.

Resuscitace novorozence

Kurz je zaměřen jak na teorii, tak na procvičení jednotlivých technik nezbytných pro kvalitní první pomoc novorozenci se známkami poruchy poporodní adaptace. Kromě osvojení dovedností zahrnutých v nejnovějším guidelinu se kurz bude věnovat i psychologickému pozadí této krizové situace – nácviku komunikace s rodiči dítěte a nácviku komunikace se záchrannou službou (v případě resuscitace v terénu). Vyzkoušet si jednotlivé role, dostat se do stresové situace už v rámci nácviku, to vše je důležité pro předpoklad dobrého zvládnutí resuscitace v praxi. Kurz je určen pouze pro zdravotníky.

Case management (akred. MPSV – PC/SP/VP)

Case Management směřuje k zlepšení organizace služeb s ohledem na individuální potřeby klienta a jeho blízkých, přenáší vyšší díl zodpovědnosti na pracovníky přímo poskytující péči, zlevňuje a v zájmu klienta i organizace zefektivňuje služby atd. Case Management obsahuje principy využitelné v péči o dlouhodobě nemocné či handicapované klienty a je tedy použitelný pro širokou sociální i zdravotnickou oblast.

2.ročník odborné konference Family Centered Care – péče zaměřená na rodinu

Seznamte se s principy filozofie Family Centered Care a pozitivními přínosy, které může mít jejich zavedení při poskytování léčebné péče vážně nemocným dětem. Významní odborníci z oboru klinické medicíny, psychologie a psychoterapie a zástupci neziskového sektoru se s vámi podělí o své zkušenosti a dobrou praxi.

Podpůrná on-line skupina pro perinatální paliativní péči: „Deka a čaj“

Zveme Vás na další on-line podpůrnou skupinu pro profesionály a profesionálky, které či kteří se podílejí na perinatální paliativní péči. Můžete se přihlásit jednorázově, pokud byste chtěli jen nahlédnout, nebo se účastnit opakovaně. Ve skupině se setkáte s lidmi z různých oborů, sdílí se tu zkušenosti v klientské práci a zároveň je to prostor vzájemné podpory, sdílení zkušeností, nástrojů a tipů na dobrou praxi. Principy skupiny jsou zejména bezpečí, intimita, anonymita, kolegiální podpora a nehodnocení.

Tematický kazuistický seminář: Dítě jako pacient hospice

Setkání zdravotníků, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří se během své praxe setkávají s dětskými pacienty v paliativní péči.

DOTKNI SE NEBE 2023 – 7. Pouť rodičů, kteří přišli o dítě 13.-16.10.2023

Pouť pro osiřelé rodiče a další zasažené ztrátou miminka nabídne možnost sdílení a ztišení, společenství, přednášky... Koná se na nádherném místě Hory Matky Boží v Králíkách. Poutě rodičů jsou výjimečné především jedinečným společenstvím, které se každoročně vytváří. Rodiny, které procházely akutní ztrátou, se vracejí i v dalších letech sdílet, jak se jim daří v dalším životě, a mohou tak být nadějí pro ty, kteří jsou momentálně na dně. Možnost doprovázení nabídnou také odborníci.

Mezinárodní den dětské paliativní péče – Kloboukový den

Jde už o 10. rok v řadě, kdy kampaň "Hats On for Children’s Palliative Care" celosvětově připomíná potřebu paliativní péče o vážně nemocné děti. Centrum Pallium chystá na celý týden 9.-13. října osvětovou komunikaci.

Sestry v paliativní péči

Unikátní konference pro všeobecné sestry, která se bude věnovat klinickým, komunikačním i organizačním tématům paliativní péče.

Dying Well: The Role of Palliative Care and Sedation in End of Life Care

Kurz zaměřený na paliativní péči a sedaci v závěru života. Organizují ho odborníci z Lancaster Univerzity ve Velké Británii a podílí se na něm přední odborníci na paliativní péči. Třítýdenní kurz (v angličtině) začíná 16. 10. a je dostupný zdarma.

Péče o ženu s porodním traumatem

Víte jak poznáte psychické porodní trauma a jak ženu po náročném porodu opečovat? Jaký je rozdíl mezi traumatem a poporodní depresí a kdy je potřeba vyhledat péči lékaře psychiatra? Seminář vám ukáže, jak ženu efektivně podpořit, rozeznat varovné signály a připravit ji na případný další porod a být jí u něj oporou.

„ZDRAV – EDU 2023“ – první národní konference na téma vzdělávání ve zdravotnictví

Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů resortu zdravotnictví a vzdělávání.

Jak je důležité uspořádat rituál

Workshop věnovaný důležitosti rozloučení. Prostor pro sdílení praxe a inspirace mezi jednotlivci i organizacemi a poskytovateli služeb, příklady rozloučení podle vlastních přání rodin.

Resuscitace novorozence

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru Pediatrie podle vzdělávacího programu z roku 2022. Program: Resuscitace donošeného novorozence, hypoxie plodu, postresuscitační péče, podpora nedonošeného novorozence po porodu. Patofyziologie resuscitace v perinatálním období. Křeče a jejich léčba.

Akutní stavy

Kurz bude zaměřen na časté i méně časté akutní stavy, které mohou při porodu nastat a jejich řešení primárně v komunitním prostředí. Bude zaměřen na rozpoznání varovných signálů, identifikaci problémů a jejich následné řešení. Kurz je určen pouze pro zdravotníky.

Akreditovaný kurz: Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?

Kurz s osobní účastí určený odborníkům, kteří se ve své profesi setkávají s pozůstalými a vedou s nimi podpůrné či terapeutické rozhovory. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (č. A2020/0652-SP/PC/VP).

Konference paliativní péče

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na konferenci paliativní péče pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Tematické zaměření příspěvků je na vzájemnou spolupráci mezi multidisciplinárním týmem, ošetřujícími lékaři a sociálními službami. Cílem je na příkladech z praxe poukázat na význam komunikace a jejího přínosu pro pacienta, pečující osoby i chod týmu.

Kurz perinatální paliativní péče 15.–17.11.2023

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, a porodním asistentkám, ale i sociálním pracovníkům, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Memoryboxy a jejich používání + Perinatální ztráta a komunikace

V tomto kurzu se účastníci seznámí se způsoby používání memoryboxu v jednotlivých situacích perinatální ztráty. Lektorky představí základní způsoby komunikace, vhodné načasování - co kdy nabízet a sdělovat a rozeberou přirozené reakce rodičů. Cílem kurzu je zvýšit znalosti a jistotu v poskytování péče na straně zdravotníka, který umí správně doprovodit a podpořit rodinu při perinatální ztrátě, aniž by zasahoval do kompetencí rodičů. V kurzu učastníci projdou typické situace a kazuistiky. Budou diskutovat o sebepéči, současném stavu, potřebách a možnostech na pracovištích a způsobech, jak perinatální paliativní péči poskytovat kvalitněji. Kurz je vhodný pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, sociální pracovníky, psychology, nemocniční kaplany a duly.

APPM Paediatric Palliative Care Conference 2023

The annual one and a half day conference for general paediatricians, trainees, children’s and adults’ hospice doctors, specialists in paediatric and adult palliative medicine, nurses and allied health professionals working in paediatric palliative care.

Jak na sdělování špatných zpráv

Na semináři se účastníci seznámí s tím, jak vypadá komunikace a sdělování nepříznivých zpráv, co funguje a co určitě ne, jaké jsou jednoduché techniky a nástroje, které v komunikaci s nemocnými mohou pomoci a které si i sami vyzkouší. Seminář je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, duchovním, zdravotníkům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty.

VI. Konference dětské paliativní péče v ČR

Program letošní konference se bude inspirovat Evropskou chartou paliativní péče o děti a mladé lidi, připravené European Association for Palliative Care. Ta má tři základní okruhy – péče o pacienty, péče o rodiny a péče o pečující profesionály. Program nabídne nejen zahraničního hosta, kterým je letos prof. Julia Downing, přehled současných poznatků, ale i trendy blízké budoucnosti, workshopy i příležitosti k setkávání.

Plánování péče a komunikace s rodinou v krizové situaci (zaměřeno na perinatální ztrátu) 12.-13.1.2024

Kurz bude zaměřen na komunikaci jako na prostředek péče s důrazem na rozpoznání potřeb člověka v krizové situaci a jejich naplňování​, techniky aktivního naslouchání​, komunikaci s člověkem ​prožívajícím silné emoce a naplňování vlastních potřeb v souvislosti s nároky pomáhající profese​. V průběhu semináře budou účastníci pracovat ve skupinách, zážitkově, některé techniky si vyzkouší během modelových situací.​ Kurz je otevřen pro porodní asistentky a studentky porodní asistence, primárně členky UNIPA, ale mohou se hlásit i nečlenky a další zdravotníci.

CARE4 2024 – International Scientific Nursing and Midwifery Conference

Navigating the Future of Healthcare: Nurses and Midwives as Drivers for Change