Podpůrné a paliativní týmy a spolupráce mezi profesemi v paliativní péči

„Konziliární týmy paliativní péče v nemocnicích se staly nositeli skutečné mezioborové spolupráce. Jejich role je velmi dobře hodnocena nejen pacienty a jejich rodinami, ale i lékaři a dalšími zdravotníky v nemocnicích,“ popisuje Ondřej Kopecký, vedoucí paliativního týmu VFN Praha.

Paliativní péče je zaměřena na pomoc lidem se závažnými onemocněními s nejasnou prognózou a na podporu kvality života v tomto období. Zatímco paliativní péče o dospělé pacienty si postupně získává poměrně pevnou pozici v systému zdravotní péče, dětská paliativní péče nebo perinatální paliativní péče si své místo postupně hledá. Ve všech těchto oblastech se postupně formují podpůrné a paliativní týmy nebo různé typy spolupráce mezi odděleními či jednotlivými profesemi. Paliativní týmy se zabývají nejen fyzickými potřebami pacientů, ale také jejich psychickými a duchovními potřebami a podporují rodiny a blízké při řešení problémů souvisejících s touto situací. Rozvoj dětské paliativní péče může v nejbližších letech přinést i implementace KONCEPCE PÉČE O DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ SE ZÁVAŽNOU ŽIVOT LIMITUJÍCÍ A OHROŽUJÍCÍ DIAGNÓZOU A JEJICH RODINY.

Paliativní týmy se staly součástí zdravotního systému v mnoha zemích a poskytují komplexní péči pacientům v nemocnicích, v domácím prostředí i v kamenných nebo mobilních hospicích. V České republice vznikají podpůrné a paliativní týmy i díky pilotnímu projektu Ministerstva zdravotnictví ČR. A v posledních letech takto vzniklé týmy rozšiřují péči i na dětské pacienty nebo rodiny procházející perinatální ztrátou.

Z hlediska terminologie můžeme v českém kontextu potkat jak paliativní týmy (specializované a formálně ustavené týmy paliativní péče často pracující napříč odděleními), tak podpůrné týmy poskytující mimo jiné paliativní péči (často týmy svolávané na konziliární bázi). Toto rozdělení je často nejasné a pevné ukotvení terminologie se stále hledá.

Tyto týmy jsou obvykle financovány z veřejných zdrojů, jako jsou nemocniční rozpočty nebo rozpočty zdravotních pojišťoven. V České republice mohou podporu z veřejného zdravotního pojištění čerpat pouze paliativní týmy, které splňují formální podmínky (např. zastoupení jednotlivých profesí a jejich úvazků).

Složení podpůrných a paliativních týmů

Paliativní týmy jsou složené z širokého spektra odborníků, včetně lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků a dalších zdravotníků či příslušníků pomáhajících profesí (např. duly, kaplani…). Takové složení týmů umožňuje poskytovat komplexní péči, a to jak přímo v nemocnicích, tak v domácí péči (např. týmy mobilních hospiců). Tato péče zaměřená na léčbu nemoci a symptomů je v daném týmu kombinovaná s péčí zaměřenou na kvalitu života nemocného pacienta, ale také podporu celé jeho rodiny. Lékaři a lékařky se tak mohou opřít jak o své kolegyně a kolegy zdravotníky, tak další profese (např. z Centra provázení). Komplexní přístup může obsahovat i zprostředkování kontaktu v rámci následné a pozůstalostní péče na další odborníky z řad sociálních služeb a dalších neziskových organizací.

Přínos pro pacienty i zdravotníky

Podpůrné a paliativní týmy nastavují svoji péči pro každého pacienta a jeho rodinu individuálně. Děje se tak skrze plánování péče. Plán péče se potom stává součástí dokumentace, je dostupný i zdravotníkům mimo paliativní tým a je s pacientem nebo jeho rodinou průběžně vyhodnocován. Součástí plánování s podpůrným nebo paliativním týmem je i diskutování prognózy pacienta očima rozdílných profesí, sestavování krizového plánu a také debata o nejistotách, které rodinám přinášejí situace související s úmrtím miminka. Pacient také v týmu nachází partnera pro diskutování složitých, eticky náročných nebo spirituálních otázek.

Dostupnost podpůrné a paliativní péče pro pacienty

K zařazení do podpůrné nebo paliativní péče může dojít různými způsoby, nejčastěji dle zvyklostí konkrétního pracoviště. Takovou péči může navrhnout jak ošetřující lékař, tak i další zdravotníci, kteří o pacienty pečují a vyhodnotí, že by mu mohl být podpůrný nebo paliativní tým prospěšný. O takovou péči mohou požádat i samotní pacienti nebo jejich rodiny. V některých nemocnicích pak bývá povolán podpůrný nebo paliativní tým, jinde se podoba paliativní podpory domlouvá v rámci konziliárních setkání ošetřujícího týmu. Někdy situace také vyžaduje, zejména u dětských pacientů, transfer pacientů do vyššího pracoviště, které může paliativní podporu nabídnout díky větší zkušenosti nebo vybavení. V případě perinatální paliativní péče je poskytnutí péče paliativního týmu spíše vzácností a podporu těmto rodinám nabízejí konkrétní jednotlivci na odděleních, kteří mají k tématu blízko nebo absolvovali školení v perinatální paliativní péči. Seznam inspirativních pracovišť najdete na konci textu.

Specifika perinatální paliativní péče

Perinatální paliativní péče se zaměřuje na poskytnutí fyzické, psychologické a duchovní podpory těhotným ženám, jejich rodinám a novorozencům s těžkými nebo progresivními onemocněními. Je nabízena rodinám, které se o ohrožení života dítěte nebo špatné prognóze dozví v průběhu těhotenství, nebo těm rodičům, kterým zemře dítě nečekaně v průběhu porodu nebo po porodu. Tato péče by měla být k dispozici i rodinám, které prochází ranou ztrátou v počátcích nebo prvních měsících těhotenství. Může zahrnovat lékařskou péči, poradenství, psychologickou podporu a duchovní péči. O tom, zda je taková péče pro rodiny vhodná, nerozhodují objektivní faktory (např. stáří těhotenství, diagnóza apod.), ale zakládá se na vyhodnocení potřeb rodiny a dobrém společném plánování péče, které poctivě reflektuje přání a potřeby rodiny.

Jak podpořit rozvoj dětské podpůrné a paliativní péče na pracovišti

Pro rozvoj perinatální paliativní péče není hned nutné formálně ustanovit paliativní tým. Můžete společně nejprve diskutovat o tom, jak propojit jednotlivé profese a oddělení, jak zavést plánování péče (domluvit se na tom, že bude rodičům nabízeno rozloučení s miminkem) nebo vytvářet či využívat pomůcky a nástroje (letáky pro rodiče, vzpomínkové balíčky, otisky nožiček…).

Můžete se jako tým nebo jako jednotlivci vzdělávat a navštěvovat pracoviště, která jsou krok před vámi.

Pokud se chcete rozvíjet v poskytování perinatální paliativní péče a sdílet svoje zkušenosti a otázky, můžete se přihlásit na Podpůrnou on-line skupinu, kterou pravidelně svolává tým Perinatální ztráty: Podpůrná online skupina pro zdravotníky a pomáhající profese pracující s perinatální ztrátou – Perinatální ztráta (perinatalniztrata.cz)

Můžete s námi své záměry probrat buď na podpůrné lince, nebo nám napište e-mail: Informační linka k perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese – Perinatální ztráta (perinatalniztrata.cz)

Literaturu a tipy na vzdělávací akce najdete zde: Vzdělávání – Perinatální ztráta (perinatalniztrata.cz)

Příklady dobré praxe a inspirativní zdroje:

Zlín
Video představující podpůrný a paliativní tým
https://www.youtube.com/embed/LnW1RNNjnD8

Motol
Tým dětské paliativní péče
https://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/paliativni-pece/tym-detske-podpurne-pece/

Olomouc
https://paliativnitym.fnol.cz/o-nas

Film Naděje až do konce o roli kaplanů
https://paliativnitym.fnol.cz/

Pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/informace-o-projektu-podpora-paliativni-pece-zvyseni-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-v-oblasti-paliativni-pece-v-nemocnicich-akutni-a-nasledne-pece/

Stav dětské paliativní péče v České republice 2020, Institut Pallium
https://pallium.cz/wp-content/uploads/2022/12/Stav_DPP_2020_FINAL.pdf